Telefoonnummer: 0646025829
  • check Altijd in goed overleg
  • check Persoonlijke benadering

Privacy verklaring

Privacybeleid
Klusbedrijf Martin Heller vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Martin Heller , e-mailadres: martin@klusbedrijf-mh.nl
d. Website: de website onder https://klusbedrijf-mh.nl

1. Algemeen
1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Klusbedrijf Martin Heller de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Klusbedrijf Martin Heller worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Klusbedrijf Martin Heller

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1. Klusbedrijf Martin Heller verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Klusbedrijf Martin Heller heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Martin Heller of doordat de Gebruiker zijn of haar gegevens heeft achtergelaten via het contact formulier.
2.2. Klusbedrijf Martin Heller gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Klusbedrijf Martin Heller heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3. Daarnaast kan Klusbedrijf Martin Heller de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Klusbedrijf Martin Heller die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Martin Heller.
2.4 De website heeft een beveiligde verbinding en certificaat. Gegevens verzonden via de site zijn beveiligd.

3. Minderjarigen
3.1. In sommige gevallen vraagt Klusbedrijf Martin Heller expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Klusbedrijf Martin Heller De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Klusbedrijf Martin Heller verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden
4.1. Klusbedrijf Martin Heller zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Klusbedrijf Martin Heller voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Klusbedrijf Martin Heller op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen
5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Klusbedrijf Martin Heller is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:
Klusbedrijf Martin Heller
Scheltemaheerd 81
9736 AK Groningen
martin@klusbedrijf-mh.nl

6.3. Klusbedrijf Martin Heller zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Klusbedrijf Martin Heller de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.

7. Bewaartermijn
7.1. Klusbedrijf Martin Heller bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Klusbedrijf Martin Heller op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging
8.1. Klusbedrijf Martin Heller heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid
9.1. Klusbedrijf Martin Heller behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Klusbedrijf Martin Heller adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics
Klusbedrijf Martin Heller gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Klusbedrijf Martin Heller heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Klusbedrijf Martin Heller deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.